Tensabarrier Afzetlinthouders Op Palen En In Wandcassettes  thumbnail

Tensabarrier Afzetlinthouders Op Palen En In Wandcassettes

Published Jan 15, 24
8 min read

Ik zeg ook niet dat het die kan opgaat in Nederland, maar wij moeten hier wel alert op blijven (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Voorzitter! Ik kom op de afbakening met de politie - Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. In onze optiek mag de particuliere beveiliger nooit een pseudo-politieagent zijn, worden of daarop lijken. Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Er zijn duidelijk gescheiden competenties; er zijn te onderscheiden taken

In de stukken wordt door de regering gewezen op een convenant tussen de brancheorganisatie, de VPB, en de Raad van hoofdcommissarissen. Ik vind het prachtig dat zo’n afspraak gemaakt wordt, maar welke garantie geeft dit dat in de praktijk die afbakening ook metterdaad plaatsvindt? Ik vind sowieso dat je ervoor moet uitkijken dat je bij dit onderwerp niet in de val van mooie afspraken trapt, terwijl je tegelijkertijd niet meer precies kunt zien hoe het in de praktijk loopt.Dat betekent echter niet dat je niet kunt voorkomen dat het gestimuleerd wordt. Je moet het niet in de hand werken. Ik zeg dan nog iets over de presentatie en het beeld van de particuliere beveiliging (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Toen collega Smits nog lid was van een regeringspartij, heeft hij samen met mij een amendement ingediend

Het amendement was bedoeld om het beeld van pseudo-politieagenten te veranderen in particuliere beveiligers. De particuliere beveiligers leken te veel op politieagenten en moesten daar duidelijk van onderscheiden worden. Dat amendement kreeg brede steun in de Kamer. Vervolgens is er een onderscheidingsteken in de vorm van de V op de uniformen van de particuliere beveiligers gekomen.

Afzetpalen Huren

Misschien ligt het aan de Pvd, A, omdat zij wat huiverig is voor een soort pseudo-politie, maar zij vindt dit onderscheid niet in alle opzichten afdoende. De Pvd, A wil hier dan ook graag nog eens een beschouwing over horen van de minister (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Toen wij in 1991 met het CDA het amendement indienden, hadden wij iets anders voor ogen dan wat er nu uit is gekomen

Zeker vanuit de verte lijkt het nog erg veel op het politie-uniform (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Zoals de heer Smits zich ook al afvroeg, stel ook ik de vraag wat er door de gewone burger heen moet gaan als hij op straat loopt, of dat nu in Den Haag of in Hoogeveen is. Die burger ziet dan niet alleen politieagenten, maar ook particuliere beveiligers, stadswachten, toezichthouders, die allemaal uniformen hebben die allemaal op elkaar lijken

Ik kom toe aan de kwaliteit van de particuliere beveiliging, en de controle daarop: opleidingseisen, mogelijkheden om te klagen etc. Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Laat duidelijk zijn dat wij vinden dat als er opleidingseisen moeten worden gesteld voor particuliere beveiligingsorganisaties – dat moet – deze ook moeten gelden voor bewakingspersoneel in overheidsdienst. Je komt dan terecht bij de vraag of dit voor iedereen moet gelden: voor stadswachten, toezichthouders enzovoorts

Het algemene antwoord is: gelijke monniken, gelijke kappen, dus op zich wel. Maar met name voor stadswachten en toezichthouders geldt dat deze via additionele arbeidsprojecten in dienst zijn gekomen en in een wat andere positie verkeren dan reguliere werknemers, waardoor een uitzondering wellicht mogelijk moet zijn - Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Als het gaat om het reguliere bewakingspersoneel in overheidsdienst, is er geen twijfel mogelijk: hiervoor moeten dezelfde regels gelden als voor degenen die werkzaam zijn in het particuliere bedrijfsleven

Houten Afzetpaal

De helft is hetzelfde, zij het dat wij ons amendement een beetje beter vinden. Dat klinkt natuurlijk vreselijk arrogant, maar wij vinden dat niet omdat het amendement van ons is, maar omdat het wat vollediger is. Ons amendement heeft namelijk niet alleen betrekking op artikel 5, maar ook op artikel 8.

Heeft het amendement wel of geen betrekking op stadswachten? Er zijn veel gemeentelijke overheden die eigen personeel in de toezichtssfeer in dienst hebben; u heeft daar zelf net over gesproken (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Zouden daarvoor niet dezelfde kwaliteitseisen moeten gelden? Is dat precies de strekking van het amendement? Dat kon ik uit de toelichting niet helemaal gewaar worden

Ik zou kunnen zeggen ’’nog niet’’, want ik wil graag dat de minister op dit punt, ook omdat dit in de schriftelijke voorbereiding niet voldoende uit de verf is gekomen, nog een nader beschouwing geeft. Nogmaals, uitgangspunt is dat het principe van gelijke monniken, gelijke kappen altijd moet gelden. Als u zegt dat dit ook moet gelden voor stadswachten en toezichthouders, zeg ik ’’ja’’.Dan moet je je toch afvragen of je het paard niet achter de wagen spant als die eisen strikt en rigoureus worden doorgetrokken naar die categorie (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Maar het principe is ’’ja’’. De heer (SGP): Van tweeën één: óf we vinden dat stadswachten inderdaad daadwerkelijk een bijdrage moeten leveren aan vergroting van toezicht en veiligheid – dan moeten we zonder meer dezelfde eisen stellen als aan anderen – óf u vraagt zich af waar we die mensen die in uniform lopen, eigenlijk voor hebben

Metalen Afzetpalen

Dat kan nooit de bedoeling zijn. Er moeten dus wel degelijk behoorlijke eisen aan opleiding, toerusting enzovoorts gesteld kunnen worden, want anders zijn we de burger voor het lapje aan het houden. De heer (Pvd, A): U begrijpt dat ik het laatste natuurlijk ook niet wil. De discussie die u terecht aanzwengelt, moet niet in verband met dit wetsvoorstel worden gevoerd, maar bij de bespreking van de notitie over het toezicht van de heer Kohnstamm.

Vanuit de invalshoek van de particuliere beveiliging komen we bij die groep terecht, die volgens ons ook aan opleidingseisen moeten voldoen. Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Voor wat er dan nog verder komt, zeg ik met u: in principe gelijke monniken, gelijke kappen, maar het voert mij nu te ver om in déze discussie dát aspect hier ook te regelen

Dat gaat ook boven de pet van deze minister, neem ik aan (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). De heer (SGP): Dat zou ik niet te snel veronderstellen. Deze minister spreekt namens de regering. Er kan dus niets boven haar pet gaan. Dat zal ze straks zelf wel vertellen. Ik ben het op zichzelf met de heer Middel eens dat dit precies de inhoud is van de notitie over het toezicht, waar wij apart over gaan praten

Daarom vind ik de vraag wel relevant of die voorschriften dan ook niet voor figuren die bij gemeenten in dienst zijn, zoals stadswachten, moeten gelden (Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL). Vandaar dat ik dit wel degelijk aan de orde vind. De heer (Pvd, A): Mijn antwoord is en blijft: in principe wel, maar wij kunnen dat nu niet in extenso regelen

Afzetpalen StroomdraadLaten wij dat afbakenen. Dan zijn wij het daar in ieder geval over eens en dan kunnen wij de rest van de discussie op een ander moment voeren. Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Voorzitter! Gebleken is dat er op een andere manier ook met twee maten gemeten wordt. Voor recherchediensten die ook onder deze wet zijn gebracht, gelden wel opleidingseisen, maar die gelden niet voor rechercheafdelingen bij bedrijfsbeveiligingsorganisaties of bij schadeverzekeraarsDe minister zal ongetwijfeld van haar apparaat hebben gehoord dat wij hebben overwogen om ook op dit punt een amendement in te dienen. Moet dat hier aan de orde worden gesteld of vindt de minister dat dat bij de privacywetgeving thuishoort? Wie is nu precies werkzaam in deze sector? Voorzover het gaat om regulier personeel is dat helder.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik die niet zo goed begrijp - Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Ik begrijp de problematiek wel, maar ik begrijp de oplossing niet zo goed. Uit de nota van wijziging wordt mij niet duidelijk of ten aanzien van personeel dat via de sociale werkvoorziening, beschutte werkplaatsen dus, werkzaam is als particulier beveiliger/bewaker dezelfde criteria, voorschriften en normen gelden als voor ander personeel

Zo nee, dan moeten wij er in tweede termijn over doorpraten. Over Melkert-1-, Melkert-2- en Melkert-3-personeel het volgende. Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Over Melkert 1 hoef je wat de particuliere beveiliging betreft, niet te praten, maar hoe zit dat met Melkert 2 en Melkert 3? Loopt dat ook door in de particuliere beveiliging en in voldoende mate? Als je spreekt over kwaliteit, moet je die kunnen controleren en moeten mensen de mogelijkheden hebben om klachten in te dienen

Afzetlint En Afzetpalen Voor Al Uw Evenementen

Er zijn, zo is mij verteld, kleine winstmarges. Dat zegt men natuurlijk altijd, maar ik geloof dat dat hier echt zo is - Afzetpaal / Kettingpaal & Ketting - PVC & STAAL. Dat betekent dat de dreiging aanwezig is dat de prijs meer centraal staat als criterium dan de kwaliteit. Juist als dat het geval is, moet je een klachtenprocedure regelen

Latest Posts

Afzetpalen En Flexibele Paaltjes - Glasdon

Published Jan 16, 24
7 min read

Afzetpalen Huren

Published Jan 16, 24
2 min read